Emekli Maaşına Haciz Konulması Nasıl Olur

Emekli Maaşına Haciz Konulması Nasıl Olur

Emekli Maaşları SGK Alacakları Haricinde Haczedilemeyecek.

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 93. maddesine göre “Sigortalıların ve hak sahiplerinin gelir, aylık ve ödenekleri, sağlık hizmeti sunucularının genel sağlık sigortası hükümlerinin uygulanması sonucu, kurum nezdinde doğan alacakları, devir ve temlik edilemez” denmektedir.Ancak, aynı Kanunun 88. maddesinde ise “Takip ve tahsili gereken alacaklar ile nafaka borçları dışında haczedilemez, bu fıkraya göre hacze ilişkin talepler, borçlunun muvafakati bulunmaması halinde, icra müdürü tarafından reddedilir.” denmektedir.Kısaca açıklamak gerekirse, emeklilerin maaşı SGK alacakları haricinde haczedilemeyecektir. SGK yalnızca kendi alacakları ve nafaka için emekli maaşına haciz koyabilir.

Emeklinin İzni Olmadan Haciz Konulamayacak.

18.02.2009 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5828 sayılı Bütçe Kanununda “Emekli maaşı hak sahibinin muvafakati olmadan haczedilemeyecektir” denmekte ve emeklinin izninin olması şartı getirilmektedir. İcra Daireleri, emeklinin izni olmadan emekli maaşına haciz koyamayacaktır. Memur emeklilerinin durumu daha farklı olup, 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanuna tabi oldukları için mevzuatlarında emekli maaşlarına haciz konulamayacağına dair bir hüküm bulunmamakta ve bu nedenle de maaşlarına haciz konulabilmektedir.