Nominal Değer Kupon Oranları Vade Nedir?

Nominal Değer Kupon Oranları Vade Nedir?

Kar Payının Verilmesi Mümkün Mü

Kişilerin satın almadan önce tahviller ile ilgili olarak genellikle üç hususa mutlaka dikkat etmelerinde fayda olmaktadır. Nominal değerler, tahvil ve bonoların vadelerinde bütün yatırımcıların eline geçecek olan para miktarları olmaktadır. Bu noktada ise sabit veya değişken faizli olarak tahvil çıkarılabilir ve faiz oranları ihraççı kişiler tarafından serbest şekillerde belirlenir.  takip ve tahvillere ödenecek olan faiz oranları ile belirli bir ödeme koşullarına dair olarak esaslar, izahname ve sirkülerde açıkça belirtmek koşulları ile ihraççılarca da belirlenir. Vade işlemlerinde anapara ve son faiz ödemelerinin yapılacakları bütün tarihtir ve tahvilin de vadeleri yaklaşık olarak 1 yıldan az olmamak üzere serbest şekillerde belirlenir. Bu tahvillerin de anaparası vade birimlerinde bir defada veya vade içinde taksitler halinde etkili şekillerde ödenmektedir.  Bütün ihraççıların esas sözleşmelerinde veya varsa da özel olan mevzuatlarında hüküm bulunmak şartları ile tahvillere karlardan pay verilmesi bu noktada mümkün olmaktadır.

Yatırım Getirileri Ve Riskleri

Canlı borsa takip ve halka arz edilecek olan tahvillere karlardan pay verilmesine dair olarak belirli esaslara göre izahname ve sirkülerde yer verilmektedir. Bütün ihracatçılar ise tahvillere verilecek olan kar paylarının belirlenmesinde bazı esaslardan bir tanesini seçmelidir. Bunlar ise faiz ve bunlara ek olarak tahvili kardan pay verilmesi, bir faiz öngörülmeksizin tahvile kardan pay verilmesi gerekmektedir.   Tahvil sahipleri olan kişilerin bir şirkete kullandırdığı bütün sermayeler yabancı sermaye olmaktadır. Bu noktada tahvil sahipleri ise tahvili çıkaran kuruluşun uzun vadeli alacaklısıdır. Tahvil sahipleri bu aşamalarda şirketlerin aktifleri üzerinde bütün alacaklarında başka hiçbir hakka sahip değildirler. Şirketlerin yönetimlerine de katılamazlar. Canlı borsa takip ve bu sistemlerde ise karşılık olarak bütün şirketlerin brüt karından önce tahvil sahiplerinin faizlerinin ödenmesi gerekmektedir. Sahipleri ise şirket arasındaki hukuki ilişki vade sonlarında sona ermeye başlar. Ayrıca bu tahvil sahipleri ise tahvili çıkaran şirketlerin de kar ve zarar risklerine katılmazlar, şirketler zarar etse de günü geldiği zamanlarda belli miktarlarda anapara ve faizlerini kısa sürede alırlar.

Borsadirekt.com